145 ES
November, 2012, 12:00 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Escala

Projecte d’execució i direcció d’obra d’un habitatge a l’Escala per a l’estudi d’arquitectura Woltjer Berkhout Architecten de Haarlem, Paises Baixos.

Es projecta un edifici aïllat semi-encastat en el terreny  aprofitant el desnivell natural. L’accés a l’edifici és des del carrer Vilanera, creant un aparcament descobert a nivell del carrer i una suau escalinata descendent per accedir a la planta principal de l’habitatge on s’ubica la cuina i sala d’estar. La planta inferior de l’habitatge on s’ubiquen les habitacions, queda semisoterrada en el terreny i té contacte directe amb el nivell del jardí.
Un sistema d’escales travessa i alhora comunica els diferents nivells connectant totalment l’interior amb l’exterior de l’habitatge. La coberta, força visible des del carrer forma part dels espais exteriors de la vivenda amb ús de terrat, mirador i també part per a les instal.lacions.

145-FOTO 12 225

145-FOTO 11 225

superfície construïda: 263 m2
data projecte: 06.2009 – 12.2012
constructor: Obres Russinyol, S.L.
aparellador: AED Enginyeria, A. Asturias Bernadas
càlcul estructura: ACCE, S.L.

Comments Off on 145 ES


157 AR
February, 2012, 10:10 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Altafulla

La reforma es projecta com una rehabilitació total de l’interior de l’edifici. Es recupera i saneja la totalitat de l’envolvent de l’edifici, es realitza al seu buidat i es reconstrueix de nou l’interior de l’edifici per tal de millorar l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’alçada entre el sostres. A l’exterior es conserva el pati en l’estat actual.
La columna vertebral de l’edifici rehabilitat és l’escala nova que divideix i uneix els espais, obrint-se o tancant-se alternativament.

superfície construïda: 222 m2
data projecte: 11.2010 – 02.2012
constructor: Rianjo, S.L.
aparellador: F. Xairó Mimó
càlcul estructura: S4 consultors d’estructures S.L.P.

Comments Off on 157 AR


131-2 MA
February, 2011, 11:40 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar al casc antic d’Esparreguera

El projecte de rehabilitació pretén recuperar l’ús original de l’edifici que amb el pas del temps i l’absència de manteniment ha quedat obsolet a nivell d’instal.lacions i condicions d’habitabilitat. El projecte contempla la reparació i consolidació de l’edificació existent, la seva redistribució interior, instal.lació d’un ascensor i actualització d’instal.lacions a fi de consolidar l’ús residencial.
El projecte conserva el caràcter original de l’edifici, mantenint les proporcions de les sales i l’ordre en la distribució interior. Reconstruïnt l’escala i ocupant l’espai del pati de llums original, s’aconsegueix aportar més llum a l’interior de l’edifici.

superfície construïda: 290 m2
data projecte: 10.2007 – 02.2011
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131-2 MA


131 MA
October, 2010, 11:52 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Restaurant LÂL a Esparreguera

L’activitat del bar i restaurant LÂL es caracteritza per l’ús de l’espai lliure de parcel.la, el jardí d’un antic palauet, on es desnvoluparà l’activitat principal en terrasses a diferents nivells a l’aire lliure. El porxo del palauet s’ha transformat en una galeria oberta cap a aquest jardí amb el mateix objectiu.
Els serveis principals que són la zona del bar i els serveis adaptats es situen dintre d’un hivernacle a base d’estructura metàl.lica i vidre construït entre el palauet i l’edifici veí.
La cuina i menjador originals del palauet s’han transformat en la cuina, office i menjador del restaurant, amb instal.lacions adequades per a l’activitat i independitzant-se totalment de l’habitatge.

superfície construïda: 119 m2
data projecte: 07.2010 – 10.2010
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: Sra. R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131 MA


114 PU
September, 2010, 12:34 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Aparcament soterrat a Castellgalí

Aprofitant el desnivell existent s’ha pogut respondre a la necesitat d’un aparcament amb accés a peu pla des d’el carrer de Puigterra, que a més a més consolida la urbanització del final del carrer i el començament d’un camí peatonal.
Mitjançant una coberta enjardinada es conserva en la seva totalitat la zona verda de l’estat actual. El tancament de la intervenció amb parets de maçoneria de pedra local conserva l’aspecte de feixes actualment existents.

superfície construïda: 104 m2
data projecte: 01.2008 – 09.2010
constructor: Construccions A. Vives S.L.
aparellador: Sr. R. Mora Sala
càlcul estructura: ACCE S.L.

Comments Off on 114 PU


030-2 VEL
February, 2010, 4:13 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

Es tracta d’ampliar un habitatge amb un apartament independet. L’ampliació segueix el criteri de privacitat respecte al carrer i d’obertura de cara a la orientació i a les vistes que ja s’utilitza en el projecte de l’habitatge unifamiliar aïllat.

La solució constructiva es fa mitjançant sistemes ecoeficients d’arquitectura prefabricada completament en sec aconseguint reduir el temps d’execució, els mitjans de posada en obra i en conseqüència el preu. En concret es tracta de sistemes portants metàl·lics i tancaments de doble full de panells sandvitx d’acer prelacat i ànima de poliestirè extruït amb panells de policarbonat cel·lular exteriorment o de cartró guix interiorment.

superficie construïda: 112 m2
data execució: 09.2009 – 02.2010
constructor: Esyco 64 i Construcciones Arcosa
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: ACCE
Comments Off on 030-2 VEL


150 PU
December, 2009, 11:30 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Reforma i ampliació de l’escola El Puig a Esparreguera

La nova edificació s’entrelliga voluntàriament amb l’edifici existent establint noves connexions i reorganitzant el conjunt. La connexió mitjançant un pas interior entre l’escala existent i el nou nucli de comunicacions verticals, aconsegueix unir funcionalment els dos edificis. Aquest nou pas comunica tots els espais de la planta.

L’objectiu de l’ampliació és millorar la qualitat espaial de les aules i altres espais docents i eliminar les barreres arquitectòniques. S’aprofiten les preexistències i es limita el volum de la nova edificació per a poder controlar l’abast de la intervenció.

superfície construïda: 935 m2
data projecte: 12.2009 – …
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 150 PU%d bloggers like this: