145 ES
November, 2012, 12:00 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Escala

Projecte d’execució i direcció d’obra d’un habitatge a l’Escala per a l’estudi d’arquitectura Woltjer Berkhout Architecten de Haarlem, Paises Baixos.

Es projecta un edifici aïllat semi-encastat en el terreny  aprofitant el desnivell natural. L’accés a l’edifici és des del carrer Vilanera, creant un aparcament descobert a nivell del carrer i una suau escalinata descendent per accedir a la planta principal de l’habitatge on s’ubica la cuina i sala d’estar. La planta inferior de l’habitatge on s’ubiquen les habitacions, queda semisoterrada en el terreny i té contacte directe amb el nivell del jardí.
Un sistema d’escales travessa i alhora comunica els diferents nivells connectant totalment l’interior amb l’exterior de l’habitatge. La coberta, força visible des del carrer forma part dels espais exteriors de la vivenda amb ús de terrat, mirador i també part per a les instal.lacions.

145-FOTO 12 225

145-FOTO 11 225

superfície construïda: 263 m2
data projecte: 06.2009 – 12.2012
constructor: Obres Russinyol, S.L.
aparellador: AED Enginyeria, A. Asturias Bernadas
càlcul estructura: ACCE, S.L.

Comments Off on 145 ES


114 PU
September, 2010, 12:34 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Aparcament soterrat a Castellgalí

Aprofitant el desnivell existent s’ha pogut respondre a la necesitat d’un aparcament amb accés a peu pla des d’el carrer de Puigterra, que a més a més consolida la urbanització del final del carrer i el començament d’un camí peatonal.
Mitjançant una coberta enjardinada es conserva en la seva totalitat la zona verda de l’estat actual. El tancament de la intervenció amb parets de maçoneria de pedra local conserva l’aspecte de feixes actualment existents.

superfície construïda: 104 m2
data projecte: 01.2008 – 09.2010
constructor: Construccions A. Vives S.L.
aparellador: Sr. R. Mora Sala
càlcul estructura: ACCE S.L.

Comments Off on 114 PU


030-2 VEL
February, 2010, 4:13 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

Es tracta d’ampliar un habitatge amb un apartament independet. L’ampliació segueix el criteri de privacitat respecte al carrer i d’obertura de cara a la orientació i a les vistes que ja s’utilitza en el projecte de l’habitatge unifamiliar aïllat.

La solució constructiva es fa mitjançant sistemes ecoeficients d’arquitectura prefabricada completament en sec aconseguint reduir el temps d’execució, els mitjans de posada en obra i en conseqüència el preu. En concret es tracta de sistemes portants metàl·lics i tancaments de doble full de panells sandvitx d’acer prelacat i ànima de poliestirè extruït amb panells de policarbonat cel·lular exteriorment o de cartró guix interiorment.

superficie construïda: 112 m2
data execució: 09.2009 – 02.2010
constructor: Esyco 64 i Construcciones Arcosa
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: ACCE
Comments Off on 030-2 VEL


150 PU
December, 2009, 11:30 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Reforma i ampliació de l’escola El Puig a Esparreguera

La nova edificació s’entrelliga voluntàriament amb l’edifici existent establint noves connexions i reorganitzant el conjunt. La connexió mitjançant un pas interior entre l’escala existent i el nou nucli de comunicacions verticals, aconsegueix unir funcionalment els dos edificis. Aquest nou pas comunica tots els espais de la planta.

L’objectiu de l’ampliació és millorar la qualitat espaial de les aules i altres espais docents i eliminar les barreres arquitectòniques. S’aprofiten les preexistències i es limita el volum de la nova edificació per a poder controlar l’abast de la intervenció.

superfície construïda: 935 m2
data projecte: 12.2009 – …
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 150 PU


105 BO
July, 2009, 5:39 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Bolvir de la Cerdanya

El projecte dona resposta a dues necessitats sol·licitades aparentment contradictòries. Per una banda l’aparença d’un refugi de muntanya i per l’altre un programa d’àmplies proporcions. Per assolir aquestes dues exigències es decideix complir tot el programa aprofitant el màxim l’espai sota coberta de manera que l’edifici tingui l’aparença d’una sola planta, col·locant les cobertes  el més proper possible al terreny i els seus careners en una ascensió paral·lela  al perfil natural del terreny.

A part les necessitats bàsiques de  privacitat, assolellament i vistes, fan col·locar l’edifici en la cantonada nord-oest alineant-lo amb els límits de la parcel.la, creant una esplanada assolellada davant de l’edifici aixecada respecte al carrer per donar-li la privacitat necessària i enfocant l’edificació cap a les vistes desitjades.

superfície construïda: 319,86 m2
data projecte: 02.2008 – 07.2009
constructor: Raleigt S.L.
aparellador: S. Boada
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 105 BO


084 AL
August, 2008, 8:56 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Amb les premises topogràfiques i amb la necessitat de la propietat de conviure amb els familiars veïns en la vida exterior i gaudir conjuntament del jardí, s’organitza la habitatge en la seva totalitat sobre la plataforma intermitja de la parcel.la deixant la plataforma inferior per crear un porxo sota la nova edificació a la mateixa cota de la casa del familiar  que pugui ésser utilitzat conjuntament per dinars familiars i activitats de lleure comunitari, i situant el sostre de l’habitatge a nivell del carrer per poder-hi aparcar el cotxe directament a peu pla. Tot el programa es desenvolupa en un únic rectangle orientat a sud per tal d’assolellar per igual totes les estances i alhora situant-lo en la cantonada nord-oest per disposar del màxim de jardí a sud.

superfície construïda: 180 m2
data execució: 10.2005 – 08.2008
constructor: Roque Construcciones
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 084 AL


095 CPE
July, 2008, 8:38 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Caserna de policia a Esparreguera

La composició volumètrica del projecte s’integra en el seu entorn aprofitant la topografia on s’assenta i busca l’equilibri volumètric amb les edificacions veïnes. Al nord es crea un passeig de servei mitjançant una façana horitzontal d’una planta enfrontada a l’edifici  del polisportiu. Al sud mitjançant  un mur de contenció del ajardinament s’aconsegueix: trencar la percepció des dels habitatges de les dues plantes d’aquesta façana i alhora permetre l’entrada de vehicles a la planta soterrani. A l’est s’ubica una plaça mirador al parc mitjançant un porxo per protegir els accessos del públic. I per últim a l’oest  es crea un porxo d’entrada de personal i d’estacionament de càrrega i descàrrega dels vehicles municipals.

El funcionalment de l’edifici cerca la màxima racionalitat, separant clarament les parts més públiques de les més privades. Així doncs l’edifici és totalment permeable en les façanes nord i est per facilitar el màxim accés al públic,  i totalment impermeable en les façanes sud i oest per on només accedeix el personal.

superfície construïda: 847 m2
data de projecte i execució: 07.2005 – 07.2008
constructor: Cisteró
aparellador: F. Xairò i Mimo
Enginyer: Barny enginyeria S.L.
càlcul estructura: Span-Deck Catalana S.A.
Comments Off on 095 CPE%d bloggers like this: