CAPLE
December, 2015, 9:24 am
Filed under: 01 Small | Tags:

LOGO CAPLE

… Pase lo que pase nunca renunciamos a la investigación, siempre hemos aplicado la industrialización en obra de nueva planta y aunque lo más usual es utilizarla para la industria o edificios públicos, hemos apostado por aprovechar sus beneficios para la vivienda incluso en la unifamiliar.

Esta inquietud nos ha llevado a desarrollar la prefabricación hasta las últimas consecuencias, analizando cómo podríamos  fabricar de la manera más eficiente la mínima vivienda, la vivienda de acceso. Un espacio habitable entre el refugio y la vivienda del mercado reglado.

Gracias a la convocatoria del 2013 de INNOBAIX (círculo de empresarios que promueve la innovación en la empresa)  conseguimos plasmar el proyecto en una propuesta funcional y atractiva, convirtiéndose en el proyecto empresarial vencedor de esa convocatoria, y con eso, el más respaldado.  Así y con el apoyo de importantes actores empresariales y de inversión privada hemos materializado nuestro proyecto de investigación, La CAPLE, el primer espacio habitable de transición, plegable, auto montable para 4/6 personas y autosuficiente en agua y luz. Y continuamos investigando para hacerlo autosuficiente también en su saneamiento.

La CAPLE proporciona la seguridad, la salubridad y la durabilidad que no puede proporcionar una tienda o refugio, pero que puede montarse por uno mismo en el tiempo que montaría una simple tienda.

El equipo que hemos hecho posible este proyecto queremos llegar a la máxima gente posible y cubrir sus necesidades. Queremos proporcionar seguridad y calidad de vida a millones de personas que no disponen de esta posibilidad. Facilitar vivienda temporal a corporaciones, gobiernos, alberges temporales, ayudas humanitarias de larga duración, y grupos de desplazados.

La CAPLE abre una puerta a una vida más digna.

 Caple 02

Caple 01

2015-02-09 17.56.33

2015-06-25 14.38.09

2015-06-25 15.59.08

Comments Off on CAPLE


030-2 VEL
February, 2010, 4:13 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

Es tracta d’ampliar un habitatge amb un apartament independet. L’ampliació segueix el criteri de privacitat respecte al carrer i d’obertura de cara a la orientació i a les vistes que ja s’utilitza en el projecte de l’habitatge unifamiliar aïllat.

La solució constructiva es fa mitjançant sistemes ecoeficients d’arquitectura prefabricada completament en sec aconseguint reduir el temps d’execució, els mitjans de posada en obra i en conseqüència el preu. En concret es tracta de sistemes portants metàl·lics i tancaments de doble full de panells sandvitx d’acer prelacat i ànima de poliestirè extruït amb panells de policarbonat cel·lular exteriorment o de cartró guix interiorment.

superficie construïda: 112 m2
data execució: 09.2009 – 02.2010
constructor: Esyco 64 i Construcciones Arcosa
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: ACCE
Comments Off on 030-2 VEL


C32 CPS
October, 2008, 3:16 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Prefectura de Policia Local a Palau-solità i Plegamans

L’edifici que proposem per a la prefectura de policia s’integra entre les edificacions preexistents respectant la seva volumetria, projectant les alçades de l’edifici en cada façana per tal d’alinear-les a l’edifici contigu i així  consolidant l’illa d’equipaments, tot prioritzant la cantonada per donar un punt de referència a l’ordre de tota l’illa.

L’estacionament de la flota del cos de policia es soluciona sobre la propia coberta (amb el mínim increment de costos), permetent l’estacionament de vehicles dels jutjats a la plaça posterior.

superfície construïda: 474 m2
data concurs: octubre 2008
promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Comments Off on C32 CPS


095 CPE
July, 2008, 8:38 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Caserna de policia a Esparreguera

La composició volumètrica del projecte s’integra en el seu entorn aprofitant la topografia on s’assenta i busca l’equilibri volumètric amb les edificacions veïnes. Al nord es crea un passeig de servei mitjançant una façana horitzontal d’una planta enfrontada a l’edifici  del polisportiu. Al sud mitjançant  un mur de contenció del ajardinament s’aconsegueix: trencar la percepció des dels habitatges de les dues plantes d’aquesta façana i alhora permetre l’entrada de vehicles a la planta soterrani. A l’est s’ubica una plaça mirador al parc mitjançant un porxo per protegir els accessos del públic. I per últim a l’oest  es crea un porxo d’entrada de personal i d’estacionament de càrrega i descàrrega dels vehicles municipals.

El funcionalment de l’edifici cerca la màxima racionalitat, separant clarament les parts més públiques de les més privades. Així doncs l’edifici és totalment permeable en les façanes nord i est per facilitar el màxim accés al públic,  i totalment impermeable en les façanes sud i oest per on només accedeix el personal.

superfície construïda: 847 m2
data de projecte i execució: 07.2005 – 07.2008
constructor: Cisteró
aparellador: F. Xairò i Mimo
Enginyer: Barny enginyeria S.L.
càlcul estructura: Span-Deck Catalana S.A.
Comments Off on 095 CPE


030 VEL
February, 2005, 2:12 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

La simplicitat volumètrica resol les exigències topogràfiques i del client.  Per una banda topogràficament mitjançant el prisma de base rectangular i dues plantes, resolem l’accés  en la planta superior per la façana est i la relació estar-jardí en planta baixa per la façana oest. I per l’altre, tal i com volia el client, la privacitat al carrer en la façana est i la màxima obertura a les vistes en la oest.

Per aconseguir abaratir costos s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà  la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

superficie construïda: 288 m2
data execució: 02.2003 – 02.2005
constructor: Spandeck Catalana S.A.
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: Spandeck Catalana S.A.
Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 030 VEL


C17 BO
December, 2004, 5:18 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Parc de bombers a Esparreguera

L’edifici té una clara distribució interna i una relació interior-exterior molt ordenada degut a la seva funció com a servei d’emergència. El parc de bombers es proposa com un edifici aïllat: primer per separar-se de l’edificació veïna que presenta una mitgera amb moltes irregularitats i una volumetria molt desordenada, i segon per tractar el Parc de bombers com un edifici emblemàtic i autònom.

Es distingeixen dos volums formal i funcionalment diferents. La cotxera es proposa com un contenidor de planta lliure amb un revestiment exterior de planxa metàl.lica ondulada. L’edifici de serveis destaca per la seva verticalitat força formal. La distribució dels espais en la planta baixa concentra l’activitat diürna al costat assolelllat al llarg d’un eix lineal de comunicacions que és el nexe d’unió entre els dos edificis. A la planta primera es concentra el programa nocturn i les activitats més privades orientades a nord.

superfície construïda: 662 m2
data concurs: desembre 2004
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Comments Off on C17 BO


029 PO
March, 2003, 10:27 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Can Vinyals, Esparreguera.

L’habitatge és un contenidor de vida en mig de la muntanya, com a tal es desenvolupa com un petit magatzem de formigó i fusta en un únic prisma de 12x8x5 m.

A l’interior, un únic espai lliure serveix per desenvolupar totes les funcions necessàries, només amb l’ajuda d’un petit cos central a base de llar/cuina i bany/vestidor. Per aconseguir un habitatge de baix cost s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

 
 

 
 
 
 
 
superficie construïda: 107 m2
data execució: 01.2002 – 03.2003
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 029 PO%d bloggers like this: